Home » Huisregels

Huisregels

Tijdens uw dagje spelen bent u te gast bij Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!
Binnen onze hekken gelden een aantal huisregels:
 
Toegang
Algemeen

 1. Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico. De stichting is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen. Zij is ook niet aansprakelijk voor in de speeltuin opgelopen persoonlijk letsel indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de speeltoestellen of door eigen schuld.
 2. Het betreden van de speeltuin houdt in, dat u dit reglement aanvaardt en na zult leven.
 3. Het betreden en verlaten van de speeltuin dient te geschieden via de toegangspoort.
 4. Kinderen jonger dan 8 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder. De vrijwillige medewerkers van de speeltuin zijn geen oppas!

Entreegelden

 1. Bezoekers dienen zich bij binnenkomst te melden bij het loket voor het betalen van de entreeprijs of het tonen van hun seizoensabonnement. Bij het loket hangt een prijslijst.

Vervoermiddelen

 1. Fietsen, brommers e.d. dienen op de daarvoor bestemde plaats geplaatst te worden.
 2. Het is niet toegestaan een fiets of enig ander vervoermiddel de speeltuin mee in te nemen. Een uitzondering hierop vormt vervoer voor invaliden.
 3. Auto’s van bezoekers dienen geparkeerd te worden op plaatsen waar dat is toegestaan. Fout parkeren is voor eigen risico.

Verbodsbepalingen

 1. Bezoekers mogen geen huis- of andere dieren de speeltuin mee innemen. Mits er aangetoond kan worden dat het gaat om een geleide hond.
 2. Bezoekers mogen geen alcohol, drugs of wapens bij zich hebben en/of gebruiken.
 3. Het is voor bezoekers verboden zich voor of na sluitingstijd in de speeltuin op te houden.

Gebruik:
 
Algemeen

 1. Bezoekers dienen zich te gedragen zoals in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 2. Bezoekers dienen de aanwijzingen van de dienstdoende vrijwillige medewerkers op te volgen.
 3. Bij geconstateerd wangedrag kunnen de dienstdoende vrijwillige medewerkers u verzoeken de speeltuin te verlaten. Bij niet opvolgen van een dergelijk verzoek en bij herhaald wangedrag wordt altijd de politie ingeschakeld.
 4. Bij herhaald wangedrag kan de toegang tot de speeltuin voor het verdere seizoen of langer worden ontzegd, afhankelijk van de ernst en/of frequentie. Zulks ter beoordeling van het bestuur.
 5. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 6. Bomen, struiken, bloembakken etc. dienen met rust gelaten te worden. Ze zijn er niet om in of op te klimmen, etc.

Speeltoestellen en voorzieningen

 1. De speeltoestellen dienen gebruikt te worden op de manier, waarvoor ze bedoeld zijn. De toestellen zijn in principe bedoeld voor gebruik door kinderen tot ongeveer 14 jaar.
 2. De kinderen dienen elkaar de gelegenheid te geven tot spelen en toestellen niet langdurig bezet te houden.
 3. Voorwerpen, die schade of verwondingen kunnen veroorzaken, mogen tijdens het spelen niet worden gedragen of gebruikt.
 4. Touwtjes, koordjes, kettinkjes etc. kunnen gevaar opleveren bij het spelen. Ouders/verzorgers dienen daar alert op te zijn en preventief op te treden.

Consumpties

 1. De speeltuin zelf heeft een beperkt assortiment non-alcoholische dranken en versnaperingen te koop. De prijslijst hangt bij het loket.
 2. Het nuttigen van eigen, meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
 3. In verband met de veiligheid dient u in geval van glasbreuk e.d. de kinderen op afstand te houden en het voorval direct te melden bij de dienstdoende vrijwillige medewerkers, zodat een en ander zo spoedig mogelijk opgeruimd kan worden.
 4. Roken in de speeltuin is niet toegestaan.
 5. Glas- en vaatwerk, e.d. dient u na gebruik terug te brengen naar de keuken.

Tuinmeubilair

 1. De speeltuin beschikt over een collectie tuinstoelen, -tafels en parasols. Deze kunt u bij het gebouw afhalen. Na gebruik dient u deze ook daar weer terug te brengen. Het gebruik is gratis.

Schade.

 1. Door bezoekers veroorzaakte schade zal op hen worden verhaald.
 2. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de schade, die de aan hen toevertrouwde of eigen kinderen veroorzaken.

Klachten.

 1. Bezoekers kunnen klachten melden bij de dienstdoende vrijwillige medewerkers. Indien de klacht niet ter plekke verholpen kan worden, wordt deze met de benodigde gegevens van de klager doorverwezen naar de beheerder. Deze handelt de klacht in overleg met de klager en, indien nodig, het bestuur af.

Slotbepaling

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 2. Bij het niet opvolgen van instructies van vrijwillige medewerkers, kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel.